Chemisch Technisch Reinigen

Reym B.V. verzorgt niet alleen Industriële reiniging met hogedruk- en vacuümwagens, maar ook chemisch technische reiniging (CTR). CTR blijkt een doelmatige methode om equipment in een optimale procesconditie te krijgen. Of het nu gaat om scaling, corrosieafzeting of verontreinigingen, de inzet van chemie draagt zorg voor een succesvolle reiniging. Reym heeft met CTR de afgelopen jaren een ruime ervaring opgebouwd, zowel met reinigingsprojecten op landinstallaties als op offshore-installaties.

We onderscheiden drie methoden binnen CTR:

Specialisatie Wat vindt plaats Resultaat (bij reiniging tanks en procesvaten)
1 Standaard Chemisch-Technische Reiniging Chemisch neutraliseren/ oplossen/verwijderen van dampen, vloeistoffen en vaste delen (aanslag, scaling) In principe gereed voor inspectie of het uitvoeren van heet werk
2 Chemische Decontaminatie Chemisch neutraliseren/ verwijderen van dampen en sommige (dikkere) vloeistoffen Gereed voor betreding (onder onafhankelijke) adembescherming ten behoeve van eindschoonmaak mits toegankelijk. Niet gereed voor inspectie of het uitvoeren van heet (warm) werk
3 Ontgassen Chemisch neutraliseren van dampen (LEL, Benzeen, H2S, ammonia) Gereed voor betreding (onder onafhankelijke) adembescherming ten behoeve van verwijdering vaste delen mits toegankelijk. Niet gereed voor inspectie of het uitvoeren van heet werk

Door te kiezen voor één van de bovenstaande methoden voor chemisch technische reiniging ontstaan er significante voordelen ten opzichte van het toepassen van een meer traditionele reinigingsmethode. Zo hoeft er minder te worden gesleuteld en gehesen, is de totale doorlooptijd korter en zijn er minder vaktechnische disciplines benodigd.

Wij werken samen met interne en externe procestechnologen, waarbij telkens per opdracht de elementen vervuilingsgraad, toegepaste materialen, emissie en het gewenste eindresultaat worden belicht. Uiteraard worden hierbij ook de voor te stellen reinigingsmethoden besproken evenals betrokken wet- en regelgeving.

Reym staat voor een glasheldere en gedetailleerde communicatie met haar opdrachtgevers. Alles wordt vastgelegd in een digitaal draaiboek. Aangezien wij binnen de Renewi-groep verschillende disciplines onder één dak hebben kunnen wij een volledig pakket bieden voor de afzet en het transport van de vrijgekomen afvalstoffen (bijvoorbeeld bij ATM Moerdijk) en emissiebeperkende maatregelen (mobiele emissie controle systemen, Reym-HMVT).

Meer lezen over: - Chemisch Technische ReinigingChemische Decontaminatie - Ontgassen

Standaard Chemisch Technische Reiniging

Bij de “standaard” Chemisch Technische Reiniging is er direct contact tussen de chemicaliën en de verontreiniging, veelal door vloeistofcirculatie of onderdompeling. Omdat de aansluiting vaak betrekkelijk eenvoudig is, bijvoorbeeld op een leidingsysteem of een procesobject, zijn de voorbereidings- en doorlooptijd veelal beperkt. Daarnaast zijn er minder mensen en logistieke bewegingen nodig. De reinigingen kunnen veelal gesloten worden uitgevoerd, waardoor fysieke betreding bij de reiniging van een procesvat of opslagtank niet noodzakelijk is. Daarnaast wordt de kans op emissie van ongewenste stoffen sterk verlaagd.

We onderscheiden twee categorieën CTR: Pre-operationeel en Post-operationeel reinigen.

Pre-operationeel reinigen:
Van toepassing bij een nieuwbouw-situatie, of uitgebreide mechanische modificatie van een leidingsysteem of procesinstallatie (bijvoorbeeld bij nieuwbouw stoomketel). Vastzittend constructievuil, walshuid, roestdelen, olie- en vetresten, verf en tijdelijk aangebrachte beschermende coatings kunnen ongewenst zijn voor de opstart en/of ingebruikname van een proces. Veelal zal de reiniging bestaan uit een ontvettingsstap, een beitsbehandeling en een passivatiestap. Bij aanvragen voor Pre-operationeel Chemisch-Technisch reinigen onderscheidt Reym zich van de concurrentie door haar pro-actieve benadering en ruime ervaring op dit gebied. Desgewenst kunnen wij, vooraf of achteraf, een hydrostatische druktest voor u uitvoeren.

Post-operationeel reinigen:
De aanleiding voor het uitvoeren van een post-operationele Chemisch Technische Reiniging kan tal van redenen hebben, zoals een verminderde warmteoverdracht, een restrictie in het debiet, een veiligheidtechnische (bijv. bij LEL, H2S en pyrofoor), keuringsplicht installatie, corrosievorming of een verminderd reactieoppervlak. Voor de beste chemische-technische oplossing kijken we onder andere naar het systeemontwerp, de chemische samenstelling en kwantiteit van de vervuiling, de compatibiliteit van chemicaliën, de veiligheid, de verwerkingsmogelijkheden van vrijgekomen stoffen, het milieu en uiteraard het kostenplaatje.

Wij hebben onder meer ervaring met de Chemisch Technische Reiniging van diverse leidingsystemen/objecten. Van het reinigen van een kleine enkelvoudige warmtewisselaar tot het reinigen van een complete procesinstallatie. Typen van verontreiniging die onder andere, chemisch technisch gezien, goed op te lossen zijn:

koelwateraanslag of aangroei (bijvoorbeeld door ketelsteen en/of schelpen en algenaangroei),
waxes, paraffine, asfaltenen, bitumen en crude olieresiduen,
corrosieprodukten van diverse metalen,
residuen van plantaardige oliën,
struvietafzettingen in waterzuiveringen.

Chemische Decontaminatie

Decontaminatie is inmiddels een verzamelnaam geworden voor het toepassen van verschillende reinigingsmethodieken. In essentie draait het bij chemische decontaminatie alleen om het wegnemen c.q. elimineren van het meest risicovolle deel van aanwezige verontreiniging. In een later stadium kan dan worden besloten om, in een “veilige” werkomgeving het “minder” risicovolle deel alsnog te verwijderen (industriële reiniging) of een andere actie in gang te zetten.

Chemische Decontaminatie ten behoeve schoonmaak, mechanisch onderhoud en inspectie
Het veiligstellen van procesinstallaties in de (petro-)chemie ten behoeve van betreding voor schoonmaak, onderhoud en inspectie is jarenlang gedomineerd door het vooraf gecontroleerd uitstomen van systemen of installatieonderdelen. Een tijdrovend karwei met vaak wisselend resultaat en in ieder geval met een vorm van en enige mate van emissie (koolwaterstoffen, H2S etc.).

Met de inzet van specifieke decontaminatie-chemicaliën kan Reym emissies maximaal reduceren en de tijd die nodig is om een procesinstallatie veilig te stellen aanzienlijk verkorten. De beschikbare decontaminatie-chemicaliën richten zich op de inkapseling c.q. het neerslaan van de (lichtere) koolwaterstoffen. Daarbij kunnen de chemicaliën een gunstige nevenwerking hebben op H2S, pyrofore ijzersulfiden en de eventueel aanwezige kwikdampen (Hg). Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, kan er door middel van vloeistofrecirculatie of een combinatie van een gelijktijdige stoom-, water- en chemicaliëninjectie, een decontaminatie-reiniging worden uitgevoerd.

Net als bij de klassieke Chemisch Technische Reiniging staat bij Reym een gedegen voorbereiding voorop. Het doorlopen van de Process and Instrumentation Diagrams (ook wel P&ID’s) en het maken van tijdelijke aansluitingen en omleidingen spelen hierbij een belangrijke rol.

Na afloop zal de vrijgekomen waterige afvalstroom op locatie fysiek gescheiden worden in een water en olie-/sedimentfractie. Aangezien de door ons gebruikte decontaminatie chemicaliën zich volledig binden aan de oliefractie, liggen de verwerkingskosten voor vrijgekomen waterfractie laag en kunnen deze veelal door de eigen waterzuiveringsinstallatie van de opdrachtgever zelf verwerkt worden.

Samengevat kan met Chemische Decontaminatie:
de doorlooptijd (down-time) worden verkort,
emissie(-s) naar de omgeving worden gereduceerd,
een betere scheiding van de vrijkomende afvalstromen worden bereikt.

Chemische Decontaminatie (NORM en Hg) ten behoeve van mechanisch onderhoud, inspectie en buitenbedrijfstelling
In de olie- en gasindustrie (on- en offshore), ook wel “upstream” genoemd zijn steeds meer procesinstallaties, of componenten hiervan, aan vervanging, revisie of buitengebruikstelling toe. De schoonmaak hiervan wordt ook wel decontaminatie genoemd maar heeft veelal een iets ander karakter of doelstelling dan de reguliere chemische decontaminatie. Reym is zowel “upstream” als “downstream” actief.

Bij deze vorm van decontaminatie treffen we met enige regelmaat, na preventief uitgevoerde metingen, NORM/LSA-houdend (=licht radioactief) materiaal aan, al dan niet in combinatie met metallisch kwik en/of kwikzouten. Veelal zijn daarbij ook koolwaterstoffen aanwezig (aardgascondensaat) en kan er mede sprake zijn van H2S en/of de aanwezigheid van pyrofore ijzersulfiden (zelfontbranding onder invloed van zuurstof). Reym B.V. is in het bezit van een specifieke decontaminatie-vergunning voor NORM/LSA-houdend materiaal en mag decontaminatie-reinigingen op de eigen locaties uitvoeren en op locaties waar de vervuiling wordt aangetroffen.

Omdat het afvoeren en opslaan van licht radioactief afval relatief gezien een kostbare zaak is, doen wij er alles aan om de af te voeren hoeveelheid voor onze opdrachtgevers zo klein mogelijk te laten zijn en daarmee zo “geconcentreerd” mogelijk te werken.

Ontgassen

Afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever, kan het de wens zijn een deel van de procesinstallatie alleen te ontdoen van de aanwezige ongewenste gassen en dampen om zo het uitvoeren van een vervolgstap mogelijk te maken (bijvoorbeeld betreding na opening). Naast de mogelijkheid voor opbouw en gebruik van een tijdelijk emissie controle systeem (E.C.S.-systeem) (Reym-HMVT), voor mechanische-chemische afvang van deze gassen en dampen, heeft Reym de mogelijkheden om dit door middel van een chemische omzetting in de procesinstallatie zelf uit te voeren.

Het chemisch ontgassen van een procesinstallatie wordt uitgevoerd door decontaminatie-chemicaliën toe te voegen aan de procesinstallatie in combinatie met water en voldoende stoom. Het gecombineerd gebruik van water en stoom als procesdragers creëert weinig afvalwater en versterkt, vanwege de hoge temperatuur, de werking van de chemie substantieel. Aanwezige gedefinieerde dampen/gassen worden door een chemisch reactie met de ingebrachte chemie ingekapseld (of omgezet) en daarna als stoomcondensaat uit de procesinstallatie afgevoerd. De bonus van het chemisch ontgassen kan zijn dat ook eventuele verontreinigingen voor een deel of zelfs geheel worden opgelost/losgeweekt en met het stoomcondensaat mee kunnen worden afgetapt. Voorwaarde is wel, dat bij het ontwerp van het chemisch ontgassen rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van voldoende stoom (in toevoerdruk en debiet) en voldoende schoon proceswater. Door het uitvoeren van temperatuurmetingen en het nemen van gas- en vloeistofmonsters zal het ontgassingproces worden gecontroleerd en daar waar nodig worden bijgestuurd.

“De (petro-) chemisch industrie vraagt om steeds langere onderhoudsintervallen voor reiniging en onderhoud van hun procesinstallaties. Op maat gesneden procedures en werkveiligheidsplannen voor Chemische Technisch Reiniging of Chemische Decontaminatie zijn dan ook cruciaal. Reym heeft de kennis en expertise in huis om u hierbij te ondersteunen.”